Försäljningsvillkor för försäljning av solceller till privatpersoner

Giltigt från och med 2022-04-01

 1. 1.      Avtalets giltighet och omfattning

  1.1 Dessa villkor gäller för alla SOEAB avtal avseende försäljning av solcellsanläggningar som träffats efter 2022-04-01.

  1.2 Dessa avtalsvillkor omfattar övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse, tex, skriftlig offert, produktbeskrivning samt beställning.

  2.      Avtalets ingående

  2.1 Avtalet ingås genom att köparen skriftligen, genom e-post eller digital signering accepterar SOEAB offert eller order, Avtalet är gällande från den dag acceptans sker.

  2.2 Sedvanlig kreditprövning får ske och kan leda till att beställning inte accepteras.

  2.3 SOEAB erbjudande gäller så länge lagret räcker och i den utsträckning leveransproblem inte uppstår.

  3.      Ångerrätt för konsument vid distansavtal

  3.1 För avtal som ingås på distans har kund enligt distansavtalslagen rätt att inom fjorton (14) dagar ångra köpet. Ångerfristen börjar gälla då avtal ingåtts. Kunden ångrar köpet genom att kontakta SOEAB skriftligen, via e-post eller telefon.

  4.      Leverans och installation

  4.1 SOEAB och kunden avtalar om tid för installation.

  4.2 Om leverans och installation av solcellsanläggningen inte kan ske på avtalad tid till följd av omständigheter inom SOEAB kontroll, ansvarar SOEAB för att detta meddelas kunden samt att ny tidpunkt för leverans och installation överenskoms. Förseningar ska inte i något fall ge kunden rätt till någon form av skadestånd eller leda till någon annan form av ersättningsskyldighet för SOEAB.

  4.3 Om SOEAB bedömer att installationen, till följd av oförutsedda avvikelser på fastighet eller ofullständiga uppgifter från kund, inte kan genomföras inom ramen för vad som följer av offerten, är inte SOEAB skyldiga att fullfölja installationen, om inte kunden och SOEAB i samband med installationen skriftligen kommer överens om tillkommande arbete, innefattande eventuella merkostnader.

  4.4 Om parterna, i förekommande fall, inte kommer överens om tillkommande arbeten enligt punkt 4.3 eller om SOEAB bedömer att installationen överhuvudtaget inte kan fullföljas och detta beror på omständigheter som kunden ansvarar för, har SOEAB rätt att neka installationen och häva avtalet utan att kunden blir ersättningsberättigad. I sådana fall gäller även vad som följer av punkt 4.5.

  4.5 Om leverans eller installation inte kan ske vid avtalad tidpunkt till följd av omständigheter hänförliga till kunden, ansvarar kunden vidare för samtliga förseningar, kostnader och anspråk som uppstår för SOEAB.

  4.6 Produkterna anses avlämnade när de kommit i kundens besittning på den adress kunden angivit. Risken för produkterna övergår till kunden då de har avlämnats.

  4.7 Om inget annat överenskommits ansvarar kunden för:

   

  Att installation och andra tillkommande arbeten kan utföras under normal arbetstid.

  Att platsen för installation av produkterna är åtkomlig.

  Att samtliga tillstånd för installationen inhämtats (för och färdiganmälan ombesörjs av SOEAB).

  Felaktigheter i av kunden lämnad information eller i det arbete som åligger kunden att utföra.

  Brister i material och verktyg som eventuellt tillhandahålles av kunden.

  Att kunden är lagfaren ägare av den aktuella fastigheten eller att denna har inhämtat tillstånd från lagfaren ägare.

  4.8 Äganderätten till produkter som levereras i enlighet med detta avtal övergår till kunden då alla krav och förpliktelser som SOEAB har gentemot kunden i samband med aktuellt avtal har uppfyllts.

  5.      Betalning och fakturering

  5.1 Fakturering av solcellsanläggningen sker efter installation, betalning skall vara SOEAB tillhanda 10 dagar efter aktuellt fakturadatum.

  5.2 Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

  6.      Garantier

  6.1.   För detaljerade garantivillkor hänvisas till tillverkaren av produkten.

  6.1.1.  På växelriktare från Huawei och  Growatt lämnar tillverkaren 10 års garanti

  6.1.2.  På växelriktare från Imars lämnar tillverkaren 5års garanti

  6.1.3.  På montagesystem från K2 lämnar tillverkaren 10 års garanti

  6.1.4.  På montagesystem från ESDEC lämnar tillverkaren 20 års garanti

  6.1.5.  På solceller från SOEAB/Yantze lämnas 25 års produktionsgaranti 12 års produktgaranti

  6.1.6.  På solceller från Eurender lämnas 25 års produktionsgaranti 15 års produktgaranti

  6.1.7.  På övrig installationsmateriel lämnas 2 års produktgaranti

  6.2.   På installationer lämnas två års garanti